En billedserie fra Skive overvejende i 50-erne og 60-erne

Se også:
Billeder fotograferet af Boghandler Otto Friis  fra 1930 til 1957
Otto Friis billeder fra Skive Havn
Skiveegnen i 50' erne
Skiveegnen i 60' erne
Kultur Center Limfjord 50år
Skive under 2. verdenskrig
Scannede billeder fra hæftet "Skive by fra oldtid til nutid"
Se Gunnar W. Christensens billeder fra Glyngørebanen

Salling banks jubilæumsskrift 125 år
Se også billeder fra jernbaneforbindelsen i evp siden
Billeder fra en flyvetur over Skive og Lyby Strand den 6. marts 2011
PCMHost Skivebilleder.dk
Skivebilleder nutidige  
Spøttrup lokalhistoriske arkiv Vestasllingbanen
Facebook side med skivebilleder (kræver log in)

Skive Historie lavet af multimediestuderende i samarbejde med biblioteket

En billedserie fra Skive overvejende i 50-erne og 60-erne

I 50-erne var Skive en lille middelmådig by, hvor en stor del af byen var præget af dårligt vedligeholdte huse.
Skives udstrækning var dengang fra Liselund i syd til Resenvej ved Dølbyvej i nord. Fra Øst startede byen der hvor den gør 
nu ved Statoil på Viborgvej, og i vest sluttede byen hvor tunnelen nu går under Holstebrovej.
Herudover var der Brårupvej. Samme strækning som nu.
 

Dette billede er fra Søndergade mod Liselund, der i forbindelse med banegårdsflytningen omkring 1960 blev totalt forandret. 

Samme sted set mod posthustorvet

Nærmere posthuset

Vinterbillede

Søndergade set mod syd med banegårdsbyggeriet i baggrunden

Markfrøkontorets bygning dannede dengang afslutning på den "nyrere del" af byen, som sluttede ved posthuset.
"Nyere del" skal forstås på den måde, at en stor del af de lave huse i Skive midtby blev revet ned og erstattet med 
nye, store 2 og 3 etagers ejendomme omkring år 1900

Luftfoto Posthustorvet

Husene i Kirkegade gik helt op til den gamle kirke

Kurvemagerens hus i Vestergade var et af de sidste gamle huse, der fik lov at lade livet

Nørregade mens der endnu var biler i gaden. Dengang var der en virkelig smuk juleudsmykning

Banegården fra 1882 lå, indtil banegårdsflytningen i 1962, på Viborgvej hvor nu Motorgården ligger 

Da den oprindelige banegård blev bygget i 1864, lå den i nogen afstand fra byen, der dengang startede omkring Gammel
Skivehus. 
Det var det tætteste man rent teknisk kunne komme på byen, når man skulle tilgodese et spor til havnen 
og et senere forløb til  Salling.
Problemet var Å-dalen neden for byen, hvor det var vanskeligt at anlægge en jernbane. Man lagde derfor Viborg - Struer 
sporet ud på den sydlige engskråning. Det bevirkede at sporet ikke kom tæt forbi byen, så det var nødvendigt at lægge et
rangerspor ind til banegården, og således kom banegården til at ligge
på Viborgvej så tæt på byen som muligt. 
Det var selvsagt besværligt, at Viborg - Struer toget altid skulle rangere ind og bakke ud for at komme videre, og siden 
40-erne har der været ønske og planer om at få sporet og banegården flyttet.
Midt i 50-erne gik man i gang med dette arbejde, også tilskyndet af den store arbejdsløshed

 Billedet viser jernbanens forløb før og efter flytningen

Skives første banegård fra 1864

Stort set alt sand blev flyttet med skovl og tipvogne. Først sidst i 50-erne, da arbejdsløsheden var faldende, og hvor det nok 
skulle gå noget hurtigere blev bulldozere og gravemaskiner sat ind.

Tipvogne ved kirken

Start på brobyggeri over Åen til den nye Søndre Boulevard

Tunnelen er nok et af de største projekter, der er lavet i Skive. Hvor der i dag er et hul, var der før en bakke "Galgebakken".
Også her startede man midt i 50-erne med skovle, hvor snesevis af arbejdere gravede et kæmpe hul ind i skrænten nord for 
Holstebrovej. Dette hul stod i nogle år indtil kæmpemaskiner ankom i 1958 og gravede det enorme hul, som skulle til for 
at tunnelen kunne støbes. 
100 m. spuns blev hamret ned på begge sider af tunnelforløbet, først med almindelig rambuk og til sidst med dieselhammer.

Broen over Frederiksdal Alle som forskalling

Broen i Frederiksdal Alle stod klar og ventede på bulldozerne i nogle år.

Viadukten Dølbyvej

En del af Stillings Gård På Østertorv måtte lade livet, da der skulle være plads til en ny rundkørsel ved starten af den 
ny Sønder Boulevard.
Til venstre ses Missionshotellet, Tårnborg og et hjørne af Diges Trælasthandel. Til højre ses en bid af Brogården.

Samme sted set fra den modsatte side

Den nye banegård indviet 2. februar 1962

Sdr. Boulevard ca. ved Hallen

Lidt tættere på byen

Endnu tættere

Ved banegården

En tur i den indre by
Et par unge damer ved Adelgade 16. Billedet er nok før 50

Storke var der den gang mange af i Skive. Her er en på strøgtur i Adelgade

Otto Friis Boghandel

Skive Tømmerhandel i Asylgade inden den flyttede ud hvor City vest i dag ligger. 
Tømmerhandlen brændte derude efter ganske få år.

Rimtåge ved enden af Adelgade

Den lave bygning, der bl. a. rummede Ultra Bar, blev revet ned for at give plads til slagteriudsalget, der måtte forlade 
Olsens Gård, som Marinus Nielsen havde opkøbt til nedrivning.

Skive Sparekasse

Olsens Gård og Jungs Boghandel til højre

Olsens Gård inden den blev revet ned. Borup Jensen har midlertidigt fået lokale i det forladte slagteriudsalg

Olsens Gård set fra torvet

Rådhuset oplyst ved en højtidelig lejlighed formentligt i 30erne.

Olsens Gård set fra Nørregade

Materialhandlen blev flyttet i forbindelse med EBM's flytning fra Østertorv til byens bedste hjørne. 
EBM havde indset, at banegårdsflytningen ville betyde nedtur for Østertorv, hvilket også kom til at holde stik.

Bil på afveje

TV-huset Frederiksgade

Så er EBM klar til at bygge. Det første store byggeri i midtbyen.

I dag må man nok sige: Beklageligvis blev Olsens Gård nedrevet. En renovering ville have skabt et anderledes bymiljø

Mellem de to porte til den gamle rutebilstation lå Importøren. Forretningen brændte ved en juleudstilling pga. 
et levende lys i udstillingen. Importøren blev herefter flyttet til Nørregade.

I Skive har der været omkring 8 hoteller.  I dag er der kun Gammel Skivehus tilbage. 
Hotel Phønix blev ombygget til kommunekontor og facaden blev beklædt med emaljerede stålplader, og fik 
deraf navnet Emaljenborg. Emaljepladerne blev senere skiftet ud med en anden stålpladebeklædning. 
Nu er bygningen revet ned 2007 for at give plads for kommunens nye udfoldelser. 

Nørregade ved Sallinggade, da der endnu var biler og cigaterautomater i gaden. 
På det tidspunkt skulle enhver forretning med respekt for sig selv have en stor blinkende neonreklame.

Så kom gågaden i 1968, en af Danmarks første. Den første tid måtte man leve med asfalten og de gamle fortove.

Så kom fliserne, lagt i et varieret mønster designet af arkitekt Erling Vind.

Nørregade 7 set fra smøgen. Det flade tag er der stadig, men haverne er nu parkeringspladser.

Oppe på det flade tag. Gelænderets tilstand er et godt eksempel på den vedligeholdelsesstandard, der var på dette tidspunkt.

Over Smed Møllers esse var der en af byens mange storkereder, der hvert år var stor kamp om. 
Missionshuset i Christiansgade ses i baggrunden. Fotografiet er taget fra det flade tag på Nørregade 7

Ramsgaards Boghandel inden ombygningen i 1967.

En af haverne, der nu er parkeringsplads var en oase for beboerne i midtbyen

Skraldevognen blev i 50-erne stadig trukket af heste. Skraldespandene blev tømt direkte ud i vognen, pinden i midten
var til at støde spanden imod, så skraldet kunne falde ud.

Bagbygning ved Nørregade 5, efter skraldeposernes indførelse.

Lokummer i bagbygningen ved Nørregade 7. Blev stadig benyttet af ejendommens forretninger op i 70-erne.

Fru Fredriksen ved sin viktualieforretning Nørregade 5.

Fru "Tak" og hendes tre jomfruer

Den nordlige ende af Nørregade. Traps Vinhandels hjørneejendom er nedrevet til fordel for Arbejdernes Landsbank.
Bortset fra det efterfølgende hus er alle husene på højre side revet ned og erstattet med nye.

Nørregade 23

Et slogan Carlsberg opfandt i Skive: "Først en THORDAL Pilsner eller Lager  -  og så en Carlsberg Gamle eller HOF."

Nordre Skole ved sygehuset. Blev flyttet til Rosenbakken og hedder nu Skivehus Skole fra 7. august 1978.

Børnehjælpsdagene var et af årets store højdepunkter, hvor en stor del af skives borgere deltog på 
en eller anden måde.

I spidsen af  optogene red Fru Gartner Pedersen (Mordanmark) på en hvid hest.

Børnehaven på Norgaardsvej blev for en stor del finansieret af penge fra Børnehjælpsdagene

Luftfoto Norgaardsvej

Johnsens autoværksted Resenvej

Luftfoto Sygehuset

Porshøjvej

Den gamle tribune i anlægget er nedrevet for flere år siden. Der er siden blevet bygget en ny ved enden af Anlægsgade. 
Denne var i første omgang blevet for lille og for lav. Derfor er den i bedste Gaudi stil blevet ombygget i 2007.

Den gamle bro i Anlægget med udsigt til Christian den Niende også kaldet Christian den "Tiende".

Fra broen kunne man også se sporet til Salling, og det var en stor fornøjelse, når man var heldig at stå på broen mens et rygende
og dampende lokomotiv passerede.

Hvis man på broen vendte sig om og kiggede mod nord, kunne man se hen til Havnevej. Her er krydset ved Havnevej 
omkring 1960 med ledvogterhus og ledvogterbolig.

Skive museum, som det oprindeligt så ud. Der var lige fra starten store problemer med funderingen, så væggene slog revner.
Derfor er det i dag beklædt med noget, der også er ved at falde af.

Rosenhøj den gamle skovpavillon lå lige over for Dyrskuepladsen på Havnevej. Desværre brændte den ned til grunden i 1971.

I 50-erne var det altid snevejr om vinteren, man gjorde i hvert fald ikke meget ud af at fjerne sneen fra vejen

Radiomasten blev bygget i 1948, og er erstattet med en ny ca. 2003

Danmarks Radio København Kalundborg Program 2 MB 210m

Sydhavnen. Ove Arkils asfaltværk ses i baggrunden

Havnen set fra luften inden de tre høje siloer blev bygget

Et billede ind over byen fra DLG's silo

Samme sted fra i en lidt anden retning

Meget tidligt fik et stort antal olieselskaber eget tankanlæg på havnen. Her er BP's depot.

Et billede fra Nordhavnen. Her er lige en lille beskrivelse af hvad der foregik på gasværket
Kulgasfremstilling  sker ved ophedning og afgasning af stenkul i retorter, hvorved der dannes rågas, koks og slagge. 
Inden udsendelse til forbrugerne må rågassen renses for en række, i ledningsnettet, uønskede komponenter. Først 
kondenseres gassens tjæreindhold ved at afkøle med en spray af ammoniakvand; kondensatet adskilles efterfølgende 
i en tjære- og en gasvandsfraktion. Derefter ledes gassen igennem rensekasser indeholdende myremalm (jernoxider), 
hvorpå sulfid og cyanid fikseres. Myremalmen kan regenereres ved luftning og genanvendes nogle gange.
Gassen gives et passende tryk, som holdes af de til sidst 2 store gasbeholdere , som lå i skovkanten ved Krabbesholm.

Ved produktionen var der en del biprodukter    koks     slagger       tjære     gasvand      brugt myremalm

Disse biprodukter blev næsten alle videresolgt eller genanvendt i betydeligt omfang. F.eks. blev koks solgt til opvarmning
i kakkelovne, slaggen anvendt til vejunderlag, tjæren solgt til overfladebehandling af tage, gasvand brugt som gødning og 
udsprøjtet på marker, og myremalm anvendt til vejstabilisering og fyld eller til ukrudtsbekæmpelse. Desuden er der erfarings-
mæssigt ofte foregået en vis deponering og opfyldning på grundene samt foretaget afledning af gasvand til kloaksystemet.

Gasværket blev nedlagt i 1976

I Nordhavnen lå Marco Polo i hvilken  Axel Nymann Pedersen sejlede verdenshavene tyndt.

Frøken Friis på en af de utallige spadsereture til havnen

Isbryderen Valdemar på arbejde i Skive Havn. Valdemar var en gammel jernbanefærge fra Mors.
Som man kan se, holder der en godsvogn ude til venstre. Princippet var det, at man kørte godsvognen ,som var fyldt 
med sten ned i den ene ende af færgen. Så sejlede man op på isen med den anden ende forrest. Hvis ikke isen brast, trak 
man vognen til enden, der stod på isen, hvilket fik isen til at bryde, o.s.v.

Skive Dameroklub 1958 Fru Gartner Pedersen taler

Optimistjoller på fjorden omkring 1960

Doktor Hauschildt var en af frontkæmperne for ungdoms sejlads på fjorden. Hauschildt lavede hver vinter kurser i navigation
for de unge, hvor han også fortalte og viste billeder fra sine utallige ture med INA 1 - 2 - 3 osv. til både Norge og Sverige.

 

Ved Resen Strand var der en dejlig badeanstalt. Her var en meget fin bro med flere bassiner.  Dette billede kan være noget ældre, 
men i 50-erne var der efter tidens forhold fine omklædnings og toiletfaciliteter. De blev fjernet sammen med sommerhusene,
der måtte vige for udsigten fra de eksklusive udstykninger på Violvej.

Også Skives gamle vandtårn, der ellers kunne have været anvendt til et pragtfuldt udsigtstårn blev nedrevet i 1973 
og anvendt til fyld i Skives nye lystbådehavn.

Man kan her se, hvordan hele den gamle bykerne blev kørt ud som mole udenfor lystbådehavnen

I 1968 fik Skive sin første hal og udendørs 50 m. bassin, som om vinteren blev overdækket med en boble. 
I 1981 kom hal nr. 2 og i 1990 åbnede Skive Badeland. I 2006 er hele herligheden omdøbt til Kulturcenter Limfjord
med ny koncertsal til 1200 personer og tre af landets mest moderne biografer.

Brårup

Skive Seminarium indtil 1968 hvorefter Gymnasiet flyttede ind

Seminariet flytter fra Nordbanevej til Egeris april 1959

Den nyopførte Brårup Skole 

Kirkealle

Sdr. Boulevard under bygning. Kun en del af det nye baneterræn er udført.

Egeris

Skive var også foregangs by, hvad kvindelige præster angår

Kirketårnet rejses På Egeris Kirke

Billedserien er samlet af Christian Ramsgaard Skive.
cram@tdcadsl.dk  www.daninet.dk

Kilder: En del af billederne er hentet på Skive Byhistoriske Arkiv, v/Byarkivar Niels Mortensen.
De øvrige billeder stammer fra min morfar, Boghandler Otto Friis's mange store fotoalbum, og fra forskellige Skivebøger.

Her er et par sjove akvareller fra 1919, som er en del af et læderindbundet telegram til min farmoder,
Fru Herredsfoged Ingeborg Ramsgaard som tak for det arbejde hun havde lagt for dagen i Skives Borger og Håndværkerforening. 
Der tænkes nok specielt på hendes indsats på de skrå brædder, dels som dilettant skuespiller og dels som instruktør. 
Fru Ramsgaard var endvidere meget aktiv, hver gang der var indsamlinger og andet socialt arbejde i byen. 
Hvervet som Herredsfoged blev ved Retsreformen i 1919 nedlagt, og delt ud på forskellige andre hverv. 
Herredsfoged Christian Ramsgaard blev her indsat som Politimester i Holstebro, hvor han desværre kun var et par år,
idet han under et ferieophold i Søndervig i 1921 døde af lungebetændelse. Ingeborg Ramsgaard flyttede herefter straks til
Gentofte ved København, hvor hun boede indtil 1956, Her flyttede hun tilbage til Skive, hvor hendes 2 sønner boede, og 
passende kunne hjælpe hende på sine gamle dage. Hun døde i 1963.

Hvem der har lavet akvarellerne vides ikke.Se også en del andre skivebilleder:

Se "Skive har det"  fra 1971

Billeder fotograferet af Boghandler Otto Friis  fra 1930 til 1957
Otto Friis billeder fra Skive Havn
Skiveegnen i 50' erne
Skiveegnen i 60' erne
Kultur Center Limfjord 50år
Skive under 2. verdenskrig
Scannede billeder fra hæftet "Skive by fra oldtid til nutid"
Se Gunnar W. Christensens billeder fra Glyngørebanen

Salling banks jubilæumsskrift 125 år
Se også billeder fra jernbaneforbindelsen i evp siden
Billeder fra en flyvetur over Skive og Lyby Strand den 6. marts 2011
PCMHost Skivebilleder.dk
Skivebilleder nutidige  
Spøttrup lokalhistoriske arkiv Vestasllingbanen
Facebook side med skivebilleder (kræver log in)

Skive Historie lavet af multimediestuderende i samarbejde med biblioteket